ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

A régikönyv-gyűjtemény   
Két csíki könyvesház - a Csíksomlyói Ferences Rendház és a Csíkszeredai (volt csíksomlyói) Katolikus Gimnázium Könyvtárának régi állománya képezi az európai jelentőségű gyűjtemény törzsanyagát. Ehhez került utóbb vásárlás, gyűjtés, vagy adomány útján még jó néhány kézirat, nyomtatvány, valamint folyóirat. Ugyancsak ide tartozik a levéltári állomány, az ún. töredékgyűjtemény és a csíksomlyói ferences könyvkötő műhely szerszámkészlete.
Kéziratok   
Összesen 284 XV-XX. századi pergamen- és papírkéziratot őrzünk. Könyvtárunk legrégebbi kéziratos könyve a Tractatus virtutum c. mű. Skolasztikus értekezéseket tartalmaz, 1467-ben másolták valamelyik moldvai katolikus kolostorban. A terjedelmes latin nyelvű papírkódexet a XV. században Ferenc moldvabányai vikárius használta, majd a kiliai ferences kolostorban is olvasták.

A XVI. századból két kéziratunk van. Az egyik egy ferences antifonálét tartalmazó pergamenkódex, melyet szép, kézzel festett monochrom és polichrom kezdőbetűk díszítenek. A kódex Marcus Bandinus moldvai apostoli adminisztrátor könyvtárához tartozott, ugyanis a csíksomlyói könyvkötő műhelyben készült vaknyomású díszítésű, XVII. századi fatáblás bőrkötésén az érsek címere látható. Ez egyben a legrégebbi eddig ismert Csíksomlyón készült és díszített könyvtábla.
Ősnyomtatványok    
A könyvnyomtatás első, mintegy ötven évében, 1500. december 31 - ig megjelent műveket nevezzük ősnyomtatványnak, latinul incunabulumnak. Johannes Gutenberg találmánya, a betűöntéssel előállított szétszedhető betűkészlet, és a segítségével szedett és nyomtatott szöveg hatalmas változást eredményezett a könyvkultúrában mind formai, mind tartalmi vonatkozásban. Sorra alakultak Európa-szerte a nyomdák, s megrendelőik között előkelő helyet foglalt el az egyház, hiszen misekönyvekre, breviáriumokra, bibliákra állandóan szükség volt. Tematikailag is bővült a kiadványok köre, a humanisták hamar felismerték az új technika kínálta lehetőséget. Sorra jelentek meg a klasszikus görög-római szerzők munkái, megindult a kéziratok rendszeres kutatása a kolostorok könyvtáraiban, s egyre nagyobb igény mutatkozott egyes szerzők műveinek összkiadására, a szövegkritikai kutatásokra. A XV. század második felének termékeit világszerte megkülönböztetett megbecsüléssel tartják nyilván. A múzeum tulajdonában lévő csaknem 120 ősnyomtatvány a csíksomlyói ferencesek könyvtárából származik, és intézményünket az ország rangos ősnyomtatvány-gyűjteményei közé emelik.XVI-XVIII. századi nyomtatványok    
A XVI. századi nyomtatványok kb. 80%-a teológiai, vallási és filozófiai mű: bibliák, biblia-magyarázatok, egyházatyák és skolasztikus szerzők szövegkiadásai, breviáriumok, dekrétumgyűjtemények, egyháztörténeti és jogi munkák. A reformátusok és más vallási irányzatok elleni, polemikus irodalom éppúgy megtalálható, mint a reformátorok (Melanchton, Erasmus) írásai. Kisebb számban olvashatók az ókor vagy középkor történetét, földrajzát tárgyaló könyvek, a klasszikus szerzők, a korabeli humanisták munkái, a szépirodalmi, természettudományi művek. A XVII. és a XVIII. századi nyomtatványok összetétele nem változik, ezeknél is a teológiai és filozófiai munkák maradnak túlsúlyban. A XVIII. századi gimnáziumi állomány azonban gazdagabb történelmi, földrajzi, klasszika-filológiai jellegű kiadványokban, de szép számmal akadnak a kötetek között tankönyvek és szótárak is.Kötések    
Kézirataink és nyomtatványaink nem csupán régiségük, tartalmuk vagy díszítésük révén tarthatnak számot a kutatók érdeklődésére, de egyedi sajátosságaik miatt is figyelemre méltóak: művészi és muzeális értékű kötésekbe foglalták őket, egykori tulajdonosi bejegyzései színes képet nyújtanak a kor társadalmi és szellemi légköréről, hűen tükrözik a könyvek vándorútját, olvasótól olvasóig. A könyvtár legtöbb kötete megőrizte eredeti kötését. Ezeket gótikus, reneszánsz és barokk stílusban, vaknyomásos vagy aranyozási technikával díszítették, és külföldi vagy erdélyi könyvkötő műhelyek termékei. A XV-XVIII. századi művészi kötéseink nemcsak a kéziratok, nyomtatványok épségének védelmére szolgálnak és egyben a kötetek ünnepélyességének, szépségének fokozásához járulnak hozzá, hanem a könyv történetére, tulajdonosaira, használóira, a használat helyére és idejére vonatkozó lényeges adatokat is hordoznak. Állományunkban található a legtöbb Csíksomlyón, a ferences kolostor könyvkötő műhelyében, a XVII-XIX. században készült és díszített művészi könyvkötés is. A műhely gyűjteményünkben fennmaradt díszítőszerszámai (görgetők, bélyegzők, filéták) rézből készültek a XVII-XVIII. században, s felbecsülhetetlen értékű ötvösmunkák.Folyóiratok    
1978-ban múzeumunk kénytelen volt átadni a Megyei Könyvtárnak régikönyv-állományának újabb kori köteteit és közel 7420 folyóiratát. Ezt követően gyűjteményünkben 36 csíkszeredai, gyergyói, marosvásárhelyi, sepsiszentgyörgyi, kolozsvári, pesti 1848-1944 közötti folyóirat maradt. A legjelentősebbek: az Erdélyi Híradó (Kolozsvár, 1846), Ellenőr (Kolozsvár, 1848), a Kolozsvári Híradó (1848), Kossuth Hírlapja (Pest, 1848), Székelyföld (Marosvásárhely, 1874), Székelyföld (Csíkszereda, 1882-1885), Székelység (Csíkszereda, 1911, 1914, 1915), Csíki Hírlap (Csíkszereda, 1912-1914), Csíki Néplap (Csíkszereda, 1931-1944), Korunk (Kolozsvár, 1926-1940).

A helyi újságok közül kétségtelenül a legértékesebb a Csíki Lapok, csíkszeredai polgári liberális politikai, közgazdasági és társadalmi hetilap. Az 1889-1944-ben megjelent lap a város történelmének nyitott könyve, amely hasábjain figyelmet szentelt a népi és helytörténeti hagyományoknak, a ma is időszerű cikkeiben szót emelt az ipar és mezőgazdaság fejlesztéséért, a közművelődésért, továbbá közölt irodalmat és művészetet, valamint szókimondóan küzdött a székelység gazdasági és kulturális érdekeiért. Ma már kevés helyen őrzik példányait, állományunkban is csak az 1889-1898 és 1918-1922. évekből van teljes évfolyam.Oklevelek    

Levéltári jellegű anyagunk hozzávetőlegesen 800 darab XVI-XX. századi dokumentumból áll. Példaként említünk hat nemesi pergamenoklevelet, a Lakatos István által készített Moldva térképét és rövid leírását (XVII. század vége), a Bákó környéki csángóknak a várdotfalvi megyebíróhoz írt levele (1838 - a csángók nemzetiségi tudatának a kifejezője).Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by