ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Kéziratok   
Összesen 284 XV-XX. századi pergamen- és papírkéziratot őrzünk. Könyvtárunk legrégbbi kéziratos könyve a Tractatus virtutum c. mű. Skolasztikus értekezéseket tartalmaz, 1467-ben másolták valamelyik moldvai katolikus kolostorban. A terjedelmes latin nyelvű papírkódexet a XV. században Ferenc moldvabányai vikárius használta, majd a kiliai ferences kolostorban is olvasták. 

A XVI. századból két kéziratunk van. Az egyik egy ferences antifonálét tartalmazó pergamenkódex, melyet szép, kézzel festett monochrom és polichrom kezdőbetűk díszítenek. A kódex Marcus Bandinus moldvai apostoli adminisztrátor könyvtárához tartozott, ugyanis a csíksomlyói könyvkötő műhelyben készült vaknyomású díszítésű, XVII. századi fatáblás bőrkötésén az érsek címere látható. Ez egyben a legrégebbi eddig ismert Csíksomlyón készült és díszített könyvtábla.

A másik kézirat több székelyföldi vonatkozású oklevél és orvosi recept XVI. századi másolata. Kézirattárunk tartalmazza Kájoni János (1629/1630k.-1687) ferences tudós atya nemzetközileg is ismert zenei műveit (Sacri Concentus, Organo-Missale, Kájoni Kódex), imádságos könyvét (Hortulus Devotionis), kalendáriumát és orgona feliratát. További XVII-XIX. századi kéziratok helytörténetünk felbecsülhetetlen értékű forrásai. Így a kászoni, csíki, gyergyói parancsolatkönyvek, valamint a csíki, gyergyói, kászoni, udvarhelyi és háromszéki vizitációs jegyzőkönyvek, vagy a csíkjenőfalvi falujegyzőkönyvek által bepillantást nyerhetünk az egykori Csíkszék társadalmi, gazdasági életébe, tanulmányozhatjuk a rendtartó székely falu törvényeit.

A vidék gazdasági életének értékes forrásai még Csíkkarcfalva vásártartási engedélye 1840-ből, és a csíkszeredai csizmadia céh jegyzőkönyvei 1854-1874. évi adatokkal. További XVIII-XIX. századi kéziratok számos jelentős hely-, művészet- és művelődéstörténeti adalékokat is tartalmaznak a kutatás számára. Ide sorolhatók a XVIII. századi ferences kolostor összeírásai, a híres könyvtár legrégebbről fennmaradt leltárai (1727, 1734), a Nagyboldogasszony-szobor és a Szent Antal-kápolna albumai. Az 1676-ban alapított csíksomlyói nyomda és könyvkötő műhely XVIII-XIX. századi bevételi-kiadási naplói értékes könyv-, nyomda- és kötéstörténeti adatokat tartogatnak, amelyek által részben rekonstruálhatjuk a műhely belső tevékenységét. A Liber Typographiae-kba a csíksomlyói ferencesek bejegyezték, - gyakran cím szerint is -, az eladott vagy bekötött könyvek, és a nyomtatáshoz, a könyvkötéshez vásárolt papír és bőr árát, valamint az utóbbiak beszerzési helyét és idejét.
A csíksomlyói gimnázium virágkorát az 1720-1784-es években élte. Ebben az időszakban játszották a diákok a híres csíksomlyói misztériumdrámákat, amelyeket évente új formába öntve, a tanárok szerkesztettek magyar és latin nyelven, és a diákok vittek színpadra. Ez jelentette Székelyföldön a színjátszás kezdeteit. Az első adat a somlyói színjátszásról 1721-ből származik, de valószínű, hogy korábban is tartottak már előadásokat. A csíksomlyói színjátszás emelte a gimnáziumi oktatás színvonalát, továbbá kulturális feladatokat is ellátó, missziós jellegű volt. Feladatai közé tartozott még a diákok és a közönség, vallás-erkölcsi nevelése is. Az előadások többségét nagypénteken és pünkösd szombatján rendezték, a búcsúra érkező több ezer néző előtt. Az iskoladrámák gazdag kéziratos repertoárja továbbra is a somlyói Ferences Rendházban kutatható, közülük csak néhány XVIII. századi színdarab maradt meg gyűjteményünkben.
Lukács Mihály (1678-1730) csíki esperes, kozmási plébános adományából Csíksomlyón bentlakás létesült (1725). Több csíki gyermek számára vált lehetővé így a továbbtanulás. Múzeumunk őrzi az adakozó esperesnek erre az alkalomra két példányban készült Albumát (1726), valamint a Szent Mihály Arkangyal patrocíniuma alatt működő szeminárium XVIII. századi törzskönyveit.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by