ROMÂNĂ | MAGYAR | ENGLISH

Dendrokronológia   

Támogató: OTKA (2003-2006), AFCN (2006)

Munkatársak: Grynaeus András, Tóth Boglárka


A dendrokronológia Európa nyugati részein több évtizedes múltra visszatekintő tudomány, ma már több kutatási területre oszlik (keltezés, ökológia, klimatológia, dendromorfológia, stb.), de nálunk alkalmazása éppen csak a kezdeteknél tart. A fák évgyűrűinek mérésével és vizsgálatával ugyanis az úgynevezett történeti-, szinkron- és átlapolás elv segítségével olyan adatsorokat lehet felépíteni, melyek alapján ismeretlen korú fák, ill. szerencsés esetben az ezeket tartalmazó épüle(részle)tek keltezhetőek. Az általunk 2003-ban Erdélyben elkezdett kutatás során sikerült egy közel 500 éves tölgykronológiát összeállítani, melynek segítségével lehetővé vált jó néhány csíki műemlék faszerkezetének a keltezése. Így a csíkszentkirályi Bors-kúria, a csíkrákosi, csíksomlyói, csíkmindszenti és csíkszentkirályi templomokból származó minták alapján néhány éves pontossággal keltezni lehetett ezek építését. A közeljövőben e kronológia érvényességi területét kívánjuk feltérképezni. A csíki kutatásokkal párhuzamosan Szászföldön és Udvarhely-széken is több objektumból vettünk mintákat. Sikerült keltezni a 15. század végi hégeni (r: Bradeni, g: Henndorf) és a szászkézdi (r: Saschiz, g: Keisd) templomok fedélszerkezetét és igazolni, hogy a székelyderzsi erődtemplom szentélye ezekkel egyidős. A munka távlati célja, hogy Erdély egész területét lefedő regionális kronológiákat állítsunk össze, és ezek időrendjét minél tovább szélesítsük.


Településtörténeti kutatások   
Az írott adatok hiányában Csík középkori történetének legfontosabb forrása a régészet. A 2001 óta folyó kutatás során a teljes középkori régészeti leletanyag feldolgozására törekszünk, a rendelkezésre álló adatokat rendszeres terepbejárásokkal, várfelmérésekkel bővítve. Ma már Csík több települése esetében sikerült igazolnunk, hogy a megtelepedés már a 11-12. századtól megindult. Az idei terepbejárások során került elő az a 11-12. századi kijevi kereszt, amely székelyföldi unikumnak számít és a kereszténység itteni kezdeteinek időpontját is jelzi.


Csíkmenaság - plébániatemplom   

Támogató: Atelier M - Sepsiszentgyörgy, csíkmenasági plébánia

Munkatársak: Dennis Walgraffe, Darvas Lóránt, Sztáncsúj Sándor József (SzNM - Sepsiszentgyörgy)


A templom restaurálási programjának részeként 2007. júniusában megelőző feltárást folytattunk a templom belsejében. Ennek során kiderült, hogy a mai szentélyben két korábbi szentély nyomai azonosíthatók. A kora gótikus,. Sokszögzáródású, támpilléres szentélyből jelentős alapfalrészletek maradtak meg, ehhez tartozik az 1999-ben a szentély északi oldalán Daniela Marcu által feltárt átlós alapfal is
Csíkszentdomokos - plébániatemplom (2006)   
Csíkszentdomokos középkori plébániatemplomának léte, a mai 18. századi templomban tárolt középkori oltárrészletek és kőfaragványok ellenére, egészen a közelmúltig bizonytalan volt. A 2006 őszén folytatott korlátozott felületű kutatás során sikerült a mai templom déli középső részén lokalizálni a középkori gótikus templom alapfalait. A munka során kiderült, hogy a sokszögzáródású szentélyt kő boltozat fedte, északról sekrestye határolta, míg nyugati oldalán nem került elő harangtorony nyoma.


Csíkmindszent - plébániatemplom (2005)   

Támogató: Hargita Megye Tanácsa

Munkatárs: Darvas Lóránt

A templom körüli felújítási munkákhoz kapcsolódóan 2005. őszén végeztünk kis felületű kutatást a templom környezetében. Az ásatás során a mai cintermen kívül tártuk fel a középkori temető néhány sírját, ill. régészetileg dokumentáltuk az északi hajófal 19. századi meghosszabbítását. A portikusz padlásterében felfedeztünk és részben kibontottunk egy korábban ismeretlen román-kori félköríves ablakot (ill. egy későbbi gótikus ablak részletét), mely a Csíki-medence első ilyen jellegű emléke.
A csíkszentkirályi plébániatemplom falkutatása (2002)   

Munkatársak: Rácz Miklós, Tóth Boglárka


A templom 2002-es felújítása során az épületről régészeti és műemlékes felügyelet nélkül verték le a vakolatot. A felújítási munkálatokkal párhuzamosan igyekeztünk a még látható részleteket dokumentálni. A déli falon, a portikusztól keletre sikerült teljesen kibontani egy kora gót ablakot, melytől keletre a középkori falazat is megszakad. Egy további csúcsíves ablak töredéke a középkori párkány feletti barokk falazatból került elő. A bejárattól nyugatra egy további, kissé magasabban fekvő ablak sarkát dokumentáltuk. Az ablak alatti középkori falon két faragvány nyoma került elő, melyeket légkalapáccsal távolítottak el a falról. A töredékek restaurálása után kiderült, hogy valójában két alakos dombormű köveit építették be a falba. Az egyik egy jól kifaragott, redőzött tunikás emberalak fej nélkül, felette, külön kövön, egy egyszerűbb, síkszerűen kialakított, nagyobb méretű szakállas fej.
Csíksomlyó - Szent Péter és Pál plébániatemplom (2002-2005.)   

Támogató: NKÖM, Entz Géza Művelődéstörténeti Alapítvány

Munkatársak: Darvas Lóránt, Tóth Boglárka


A 2002-2005 között több szakaszban folytatott ásatás során a mai templom északnyugati negyedét kutattuk. Itt tártuk fel az 1800-ban elbontott középkori templom több periódusú északi hajó- és részben szentélyfalait. A legelső kőtemplomot (I. periódus) nem sikerült megtalálni, csupán a következő periódus alapfalába másodlagosan beépített nagyszámú kőanyaga alapján tudjuk, hogy falait meszelés, helyenként freskó borította, és hogy nyíláskereteit (részben?) már faragott kövekből alakították ki.
Csíkszenttamás - Csonkatorony (2002-2003)   

Szervező: Csíki Műemlékvédő Egyesület
támogató: NKÖM
Munkatársak: Darvas Lóránt, Tóth Boglárka  

Csíkszenttamás középkori templomát a 18. században, a torony kivételével teljesen lebontották. Az ásatások során feltártuk az épület déli részét, és tisztáztuk az építési periódusokat. A korai templom teljes külső hossza 12,8 m, szélessége 6,5 m lehetett, ebből a félköríves szentélyé szélessége és hossza 5 m körüli volt. Ez az első régészetileg igazolt Árpád-kori félköríves szentély a Csíki-medencében! A szentélyben kicsiny, egyszerű félköríves szentségtartófülke volt, ezt másodlagos helyre befalazva találtuk meg a falu egyik pincéjében. A faragvány Csík első ismert Árpád-kori tabernákuluma és egész Székelyföldön ritkaságnak számít, mindössze három hasonló ismert. A kis templom a 15. század első felében színvonalas kifestést kapott, melynek a diadalív környékén lehullott töredékeiből egy többalakos, életnagyságú, a székelyderzsi falképekkel rokonítható kompozíció rekonstruálható.
Archaeozoológia   
A régészeti állattan, más néven archaeozoológia egy ún. interdiszciplináris tudomány, mely az ásatásokon előkerült állatmaradványok (főleg csontok) meghatározásával, elemzésével, természet- és társadalomtudományi értelmezésével foglalkozik, biológiai vizsgálatok által keres válaszokat az egykor élt emberek, közösségek, kultúrák mindennapi életével, állattartási szokásaival kapcsolatban felmerülő kérdésekre. Eredményei minden korszak kutatóinak hasznosak, de – érthető módon – a nagyobb érdeklődést az őskor különböző éráinak szakértői mutatják, hiszen az írott források hiányában minden információra szükség van a korabeli kultúrák és közösségek életmódjának rekonstruálásában.Csíki Székely Múzeum
Csíkszereda, Vár tér 2.
Hargita megye, Románia

Nagy Imre Galéria
Csíkszereda, Zsögödi Nagy Imre utca 175.

Kossuth utcai galéria
Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 12., I. emelet
Postacím:
Muzeul Secuiesc al Ciucului
530132 Miercurea Ciuc, Piaţa Cetăţii nr.2
Judetul Harghita, Romania

Tel: (004) 0266-372024
Tel/Fax: (004) 0266-311727
Mobil: (004) 0753-073531

E-mail: info@csikimuzeum.ro
Web: www.csikimuzeum.ro
EU-s projektünk:
Kiemelt támogatónk:
Kulturális projektünk:
Fenntartónk:
Developed by Designed by